Regulamin

Regulamin

I Wstęp:

Definicje - słownik nazw:

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
Usługodawca - oznacza serwis massivedrive.pl
Operator - oznacza serwis internetowy obsługujący Usługodawcę – "XDS" eXtreme design system
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną. Obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont.
Adres IP - unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawcę internetu (ISP).
ID - oznacza unikatowy identyfikator przyporządkowany przez Usługodawcę do zarejestrowanego Użytkownika serwisu.

1.1 Operatorem serwisu massivedrive.pl (zwanego dalej "Usługodawcą") jest "XDS" eXtreme design system (zwanego dalej "Operatorem") z siedzibą w Szydłowcu.
1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.3 Świadczone usługi przez Usługodawcę polegają na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu plików zarejestrowanych i niezarejestrowanych Użytkowników serwisu.

II Warunki ogólne:

2. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę:

2.1 Osoba (zwana dalej "Użytkownikiem") właściciel pliku, oświadcza iż posiada prawo do dysponowania, rozpowszechniania pliku.
2.2 Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie adresu IP.
2.3 Użytkownik ponosi wszelką prawną odpowiedzialność za plik, który został przez niego wgrany na serwer Usługodawcy.
2.4 Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie plików za pomocą serwisu Usługodawcy zawierających wirusy komputerowe, treści pornograficzne, sceny przemocy, profanacji, treści sprzecznych z polskim prawem, materiały mogące narazić osoby trzecie na straty w tym prawa publiczne, prywatne oraz prawa autorskie.
2.5 W przypadku złamania punktu 2.4 Usługodawca będzie współpracował z organami prawnymi w Polsce celem wykrycia sprawcy procederu.
2.6 Usługodawca ma prawo usunąć plik z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
2.7 Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do konta / serwisu w przypadku złamania przez niego postanowień punktu 2.4 Regulaminu.
2.8 Pliki serwisu Usługodawcy są chronione poprzez udostępniony specjalny kilkuznakowy kod, który Użytkownik otrzymuje po całkowitym załadowaniu pliku na serwer.
2.9 Użytkownik ma prawo oznaczenia swojego pliku jako plik publiczny. Plik publiczny może zostać wyszukany i pobrany przez wszystkich użytkowników serwisu za pośrednictwem wyszukiwarki.
2.10 Zarejestrowany Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych, informacyjnych poprzez Usługodawcę oraz Operatora.
2.11 Zalogowany Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne zaznaczanie pola "Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu", które może w każdej chwili odznaczyć co jest równoznaczne z brakiem możliwości wgrania pliku na serwer Usługodawcy.
2.12 Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia transferu pobierania plików przez użytkowników.

III Rejestracja i rodzaje kont:

3.1 Postanowienia ogólne:

3.1.1 Każdy zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny indywidualny Identyfikator (ID) przyporządkowany przez Usługodawcę.
3.1.2 Na jeden adres e-mail, może przypadać tylko jedno konto w serwisie Usługodawcy.
3.1.3 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy, w tym identyfikator (login) i hasło Użytkownika. Odpowiada on także za wszelkie modyfikacje w obrębie swojego konta.
3.1.4 Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego informacje kontaktowe podane podczas korzystania z serwisu Usługodawcy są: prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania. W przypadku, gdy informacje zarejestrowane będą odbiegały od rzeczywistych, Usługodawca może: zawiesić, zablokować konto Użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę.
3.1.5 W przypadku braku aktywacji konta przez kolejne 14 dni od daty rejestracji zostanie ono automatycznie usunięte.

IV Reklamacje:

4. Reklamacje:

4.1 Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie plików przechowywanych na jego serwerach.
4.2 Usługodawca nie odpowiada za zawartość przesyłanych i pobieranych przez Użytkowników plików. Osobą odpowiedzialną za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał plik na serwer Usługodawcy.
4.3 Osoby i instytucje posiadające prawa autorskie do plików zamieszczonych w serwisie prosimy o przesłanie listy plików naruszających te prawa na adres e-mail bok@massivedrive.pl. Pliki chronione prawami autorskimi zostaną niezwłocznie usunięte.
4.4 Usługodawca nie odpowiada za poufność plików Użytkownika. Jednocześnie nie ma obowiązku usunąć pliku, o którego poufność nie zadbała osoba wgrywająca plik.
4.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili. Informacja o zmianach w Regulaminie wraz ze wskazaniem daty ostatniej zmiany treści, publikowana jest na stronie serwisu.

V Zakończenie:

5. Zakończenie:

5.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu prosimy kierować na adres mailowy bok@massivedrive.pl.